מתי פרילנסרים יכולים לתבוע כדי להיחשב שכירים

פרילנסר הוא גורם אשר מעניק שירות לאדם או עסק, שלא במסגרת יחסי עובד מעביד וללא החובות להן כפוף המעביד ביחס לעובדיו בכל הקשור להפרשת כספים לקרן פנסיה, תשלום שכר מינימום ותשלום ביטוח

לאומי.

יחד עם זאת, הגדרת שירותים הניתנים על ידי אדם מסוים כהעסקה במתכונת של פרילנסר כפופה להוראות החוק.

מהו פרילנסר

פרילנסר הוא אדם אשר מעניק שירות כנגד הוצאת חשבונית מס. ישנן דוגמאות רבות לפרילנסרים בהם מורים פרטיים, עורכי וידאו, צלמים ומדריכי סדנאות, כאשר המשותף להם הוא בכך שהם מספקים את השירות ללקוחותיהם שלא במסגרת יחסי עובד מעביד. ניתן להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה לשם קבלת מידע נוסף על מאפייני העבודה כפרילנסר.

 

מה ההבדל בין פרילנסר לשכיר

פרילנסר הוא עצמאי, אשר בכוחו לתמחר את השירות אותו הוא מספק, באפשרותו לבחור לאילו פניות להיעתר ולאילו פניות לסרב והוא יכול לספק שירות למספר גורמים במקביל. הפרילנסר הוא האחראי הבלעדי על תשלום דמי ביטוח לאומי, הפרשות כספים לקרן פנסיה ועל ניהול הדיווחים על הכנסותיו לרשויות המס.

שכיר הוא מי שמספק שירות למקום העבודה שלו, אולם כפוף לכללי מקום העבודה, למסגרת שעות עבודה מסוימת ולמערכת דיני עבודה הקובעת מהו שכר המינימום אתו ניתן לשלם לו בעבור עבודתו ובאילו מקרים מותר לפטרו. מעסיקו של שכיר מחויב לשלם עבור העובד דמי ביטוח לאומי, הפרשות לקרן פנסיה, תשלום ימי חופשה ומחלה ולפצות אותו במקרה של פיטורים.

 

העדפת המעסיק להעסקה במודל של פרילנסר

לאור ההבדלים שתוארו לעיל בין פרילנסר לבין שכיר, ניתן להבחין כי צורת ההעסקה הזולה יותר עבור מעסיק היא באמצעות העסקת אדם כפרילנסר. כך, מלבד העברת תשלום מוגדר עבור השירות, לא ייאלץ המעסיק להיות כפוף למערכת דינים סוציאליים המחייבים אותו בהפרשות כפסים עבור הגורם המספק שלו שירות.

 

שכיר או פרילנסר – ההגדרה היא לאו דווקא צורנית

ההחלטה על אופן העסקתו של גורם המספק לבעל העסק שירות כפופה להוראות החוק. משכך, גם אם המעסיק יגדיר את יחסיו עם נותן השירות כהעסקה כפרילנסר, במקרים מסוימים ייחשב נותן השירות כעובד לכל דבר ועניין הנהנה מההטבות הכרוכות ביחסי עובד מעביד.

המבחנים לקביעה האם מתקיימים יחסי עובד מעביד כוללים את מבחן ההשתלבות אשר בוחן את מידת השתלבות העובד בעסק מסוים והאם הוא אינו מספק שירותים לגורמים אחרים מלבד אותו עסק. לצד מבחן זה קיימים מבחנים נוספים בהן מסגרת שעות העבודה, המקום בו שוהה העובד במהלך עבודתו ומשך ההתקשרות ומידת רציפותה.

מתי פרילנסרים יכולים לתבוע כדי להיחשב שכירים
מתי פרילנסרים יכולים לתבוע כדי להיחשב שכירים

תביעת מעסיק במקרה של העסקה כפרילנסר

לעיתים, עשויים מעסיקים ליצור מודל העסקה של שירות נגד חשבונית ללא מתן זכויות סוציאליות המוקנות למי שמוגדר כעובד אף שמדובר ביחסי עובד מעביד קלאסיים. במקרה כזה, באפשרות העובד לתבוע את המעסיק לשלם לו את יתרת הכספים וההטבות אשר היו ניתנים לו במקרה של העסקה כעובד מן המניין.

 

העסקה כפרילנסר – המבחן הוא על פי צורת ההעסקה בפועל

המבחנים שצוינו לעיל, לצד מבחנים נוספים שגובשו בפסיקה, מהווים את הבסיס לבחינת מערכת היחסים בין מקבל השירות לספק השירות. על ידי בחינה של אופי העבודה, ניתן לקבוע האם צורת ההעסקה מחייבת את המעסיק למתן זכויות סוציאליות ובהתאם לכך לתבוע פיצוי מהמעסיק.

שופט

 

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף

העלאת קצבת נכות 2022 ביטוח לאומי

 באתר של הביטוח הלאומי ניתן להתעדכן בהעלאת קצבת הנכות ובתוספות לאוכלוסיות שונות. המאמר יפרט מתי ניתן לקבל קצבת נכות ומהו תשלום הקצבה נכון ל-2022.  

האם ניתן להתגרש גם אם אחד הצדדים מסרב

המצב המשפטי בישראל, בכל הנוגע לנישואין וגירושין, הינו מורכב במיוחד והתחום כולו כפוף לדין הדתי. בני זוג יהודים נשואים יכולים להתגרש רק באמצעות ההליך הדתי