כריכה בתביעת גירושין

הליכי גירושין בין זוגות מתנהלים במקרים רבים כאשר בין הצדדים יש קרע עמוק. כאשר הקרע בין בני הזוג מונע מהם להגיע להסכמה בנושאים השונים הנוגעים לגירושיהם, לרוב הדבר מגיע להגשת תביעת גירושין לבית המשפט. במקרים מסוימים, תביעת הגירושין מוגשת לבית דין לענייני משפחה, שהוא הערכאה שאמורה, באופן עקרוני, לתת מענה בסוגיות הנוגעות לדיני משפחה. אולם ישנה גם האפשרות לבקש "כריכה בתביעת גירושין" שפירושה הוא שהדיון בסוגיות הנ"ל יתבצע בבית דין רבני בהמשך לטיפול בבקשת הגט. בשורות הבאות נעמוד על משמעותה של כריכה בתביעת גירושין והנסיבות שבהן היא מתאפשרת.

באילו מקרים מוגשת תביעת גירושין?

כאשר בני זוג יהודיים פותחים בהליכי גירושין בישראל, הם עשויים לעשות זאת כגירושין בשיתוף פעולה או גירושין ללא שיתוף פעולה. במקרה השני, הדבר מתבצע על ידי הגשת תביעת גירושין.

 

היכן מתבצע הטיפול בתביעות גירושין בישראל?

במדינת ישראל ישנן שתי מערכות משפט המוסמכות לדון בתיקי גירושין של זוגות יהודיים: מערכת המשפט הרבנית ומערכת המשפט האזרחית (בתי הדין לענייני משפחה). אישור הגירושין עצמם, חייב להתבצע מול מערכת המשפט הרבנית, שהיא בעלת הסמכות הבלעדית להתיר קשרי נישואין בין בני זוג ששניהם יהודים (באמצעות טקס סידור גט).

אולם את ההכרעה בנושאים השונים הנוגעים ליחסים בין בני הזוג לאחר גירושיהם, ניתן לקבל גם מול מערכת המשפט הרבנית וגם מול מערכת המשפט האזרחית.

 

מה פירוש המושג "כריכה בתביעת גירושין"?

כאשר בני הזוג לא מצליחים לגבש הסכם גירושין בשיתוף פעולה, החוק בישראל (החל משנת 2016) מחייב אותם לעבור הליך גישור. אם גם לאחר הגישור הם אינם מגיעים להסכם גירושין המקובל על שניהם – באפשרותם להגיש תביעת גירושין לאחת משתי הערכאות הנ"ל (לבית דין לענייני משפחה או לבית דין רבני).

בהקשרנו, כאשר מחליט מגיש תביעת הגירושין להגישה לטיפול בבית דין רבני, הוא רשאי לבקש במועד הגשתה (או בהמשך) כי סוגיות שונות הנלוות להסכם הגירושין "יכרכו" גם הן בתביעת הגירושין עצמה ויטופלו מול בית הדין הרבני. מכאן מגיע המונח "כריכה בתביעת גירושין".

כריכה בתביעת גירושין
כריכה בתביעת גירושין

אילו נושאים ניתנים לכריכה בתביעת גירושין?

ניתן לכרוך בתביעת גירושין כל נושא מהנושאים העקרוניים המכוסים במסגרת הסכם הגירושין, לרבות: נושא המשמורת על הילדים המשותפים, הסדרי הראייה, תשלום דמי המזונות, תשלום הכתובה, חלוקת הרכוש והכספים בגירושין, וכיוצא באלו.

 

אילו נושאים לא ניתנים לכריכה בתביעת גירושין?

אין אפשרות לבקש כריכה בתביעת גירושין של נושאים שאין הכרח להכריע בהם על מנת להביא את נישואי בני הזוג המסוכסכים אל סיומם הפורמלי. למותר לציין כי גם במידה ונושאים מסוג זה נכרכו בצורה כלשהי בתביעת הגירושין המתנהלת מול הרבנות, הלכה למעשה לבית המשפט הרבני לא תהיה סמכות חוקית להכריע בהם.

 

כיצד מתבצעת כריכה בתביעת גירושין בפועל?

כריכה בתביעת גירושין מותנית בהגשת בקשה לביצוע כריכה מצד בן הזוג שהגיש תביעת גירושין לרבנות. כדי שסוגיה מסוימת הנוגעת לגירושין תכרך בתביעת הגירושין, על המבקש לציין מפורשות בכתב תביעת הגירושין המוגש לרבנות, שבית המשפט הרבני מתבקש להכריע בנושא האמור. ישנה אפשרות גם להגיש בקשה לביצוע כריכה גם לאחר שכתב התביעה הוגש.

הדבר בר ביצוע הן בעל פה והן בכתב, תוך כדי הדיון בתביעת הגירושין עצמה מול בית הדין הרבני.

 

מי רשאי לבקש כריכה בתביעת גירושין?

גם בן הזוג שהגיש את תביעת הגירושין עצמה לבית הדין הרבני, היינו – הצד התובע, וגם המשיב, רשאים שניהם לבקש כריכה בתביעת גירושין.

 

הדרישות הרשמיות לבקשת כריכה בתביעת גירושין

ככלל, בתי הדין הרבניים אינם מגדירים דרישות רשמיות לשם בקשת כריכה בתביעת גירושין. ברמה העקרונית, מבחינת הערכאה המטפלת בתביעת גירושין, די בכך שהתנהגותו של בעל הדין מצביעה על כוונתו לכרוך סוגיה מסוימת בתביעת הגירושין, על מנת להקנות לבית הדין הרבני סמכות רשמית וחוקית להכריע בנושא האמור.

 

התנאים לאישור בקשה לכריכה בתביעת גירושין

כאשר צד בגירושין מבקש שתתבצע כריכה בתביעת גירושין , בית הדין בוחן 3 פרמטרים שרק בהתקיים שלושתם במצטבר הכריכה תאושר:

  1. כנות תביעת הגירושין – התביעה הוגשה בכוונה כנה ואמיתית לגירושין ולא ממניעים אחרים שיש בהם משום העדר תום לב מצד מגיש התביעה.
  2. כנות בקשת הכריכה – בקשת הכריכה הוגשה לרבנות בשל רצון כנה להכריע בנושא האמור מול הערכאה הרבנית. כריכה תיחשב ככריכה כנה ככל שנעשתה על מנת להמנע מהתדיינות משפטית מול 2 ערכאות משפטיות נפרדות ובשאיפה להסדיר את כלל הסוגיות הנוגעות לגירושין מול ערכאה אחת. זאת להבדיל מכריכה שביקשו אותה משיקולים אחרים כדוגמת הרצון להפעיל לחץ על בת הזוג להתפשר בעניין כלשהו.
  3. חוקיות הכריכה – על הנושא שהתובע מבקש לכרוך לתביעת הגירושין שלו, להופיע בכתב התביעה, על מנת שהכריכה תיחשב ככריכה כדין.

 

מה קורה מרגע שהתבצעה כריכה בתביעת גירושין?

לאחר שהתבצעה כריכה בתביעת גירושין של סוגיה מסוימת הנלווית להליך הגירושין, הסמכות הבלעדית להכריע בסוגיה זו תהיה בידיו של בית המשפט הרבני. זאת בתנאי שתביעה קודמת באותה הסוגיה טרם הוגשה לבית הדין לענייני משפחה.

 

סייגים לכריכה בתביעת גירושין

בהמשך לאמור לעיל, חשוב לחדד ולומר כי כריכה בתביעת גירושין יכולה להתבצע מול בית הדין הרבני, רק ככל שלא הוגשה לפני כן תביעה באותו עניין לבית דין לענייני משפחה. על אותו משקל – היכולת להגיש תביעת גירושין הנוגעת לסוגיה מסוימת הנלווית להליך, תקפה רק בהינתן שאותה סוגיה טרם נכרכה בתביעת הגירושין שהוגשה לבית הדין הרבני.

 

סוגיות הנדונות בבתי הדין הרבניים ללא צורך בכריכה בתביעת גירושין

זכות המשמורת על הילדים והזכות להחזקתם, הן סוגיות שלבתי הדין הרבניים יש סמכות לדון בהן גם ללא הגשת בקשה לכריכה בתביעת גירושין. זאת למעט במקרים שבהם תביעת משמורת הוגשה זה מכבר לבית הדין לענייני משפחה.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

למה לצפות מהליך גישור גירושין

הליך הגירושין בין בני הזוג מפגיש אותם, לאחר שנים של חיים משותפים, משני צדי המתרס כאשר כל צד אוחז בעמדה שונה באשר לסוגיות הנובעות מהפרידה,

צו הרחקה בגירושין

צו הרחקה בגירושין הוא צו בית משפט שמאפשר להרחיק אדם מבן / בת זוגו ו/או ילדיו, במידה ועולה חשד לכך שאותו אדם יפגע בבני משפחתו.

תביעת גירושין – עיקרי התהליך

כאשר יחסיהם של בני זוג נשואים עולים על שרטון, לעיתים מגיעים של בני הזוג להחלטה משותפת לפתוח בהליך גירושין בהסכמה. במצב כזה, ככל שבני הזוג