שיתוף בנכסים בין ידועים בציבור


מה עושים בתי המשפט במידה ובני זוג ידועים בציבור מעוניינים לחלק את הרכוש ביניהם ?

במידה ובני זוג ידועים בציבור לא הסדירו את ענייני הרכוש ביניהם בהסכם חיים משותפים ( הסכם ממון ) , תחול עליהם חזקת השיתוף שקובעת שבמידה ויתקיימו תנאים מסוימים, רכוש שנצבר במהלך חייהם המשותפים הינו משותף.


אלו תנאים נדרשים על מנת שתחול חזקת השיתוף ?

על בני זוג שנישאו לפני 1.1.1974 חלה חזקת השיתוף ובתי המשפט החילו אותה כאמור גם על רכוש שצברו בני זוג ידועים בציבור במהלך חייהם המשותפים.

בשל העובדה שמדובר במערכת זוגית שעל פניה הנה פחות מחייבת מאשר בני זוג נשואים, בתי המשפט בוחנים ראשית, האם בני הזוג עונים להגדרה ידועים בציבור ולאחר מכן יבדקו האם התקיימו התנאים להחלת חזקת השיתוף – כפי שיפורטו להלן:

1. אורח חיים תקין – בני זוג ניהלו אורח חיים תקין של חיי משפחה.

2. מאמץ משותף ו/או רכוש שנעשה בו שימוש יומיומי – יכול להיות כל מאמץ שעשה מי מבני הזוג לרבות, גידול הילדים, ניהול שוטף של הבית, השתתפות בהוצאות הבית וכיו"ב. חשוב להדגיש כי המאמץ איננו מחויב להיות בהכנסת כספים לתוך התא המשפחתי.

במידה ויתקיימו התנאים הללו, רכוש משותף שצברו יחד בני הזוג כמו דירת מגורים, ייחשב כמשותף.


מה קורה במידה ומדובר ברכוש שאיננו נחשב כמשותף ?

במידה ונצבר רכוש שאיננו משותף, על הצד הטוען לשיתוף בנכס להביא ראיה נוספת שעשויה להצביע על כוונת שיתוף.


האם יכול להיות מצב שרכוש שהביא עימו אחד מבני זוג בטרם הכירו יהיה משותף ?

כן, יכול להיות מצב לפיו רכוש שצבר אחד הצדדים בעבר בטרם הכירו בני הזוג, יכנס לגדר רכוש משותף, הכול תלוי עם בן הזוג הטוען לשיתוף הוכיח כוונת שיתוף.

כך לדוגמא, בני הזוג מתגוררים בדירה שבבעלות אחד מבני הזוג ולאחר שנים אף נרשמו חלק מהזכויות על שמו של בן הזוג השני – במקרה שכזה ניתן לראות באופן ברור שהייתה כוונה לשתף את הצד השני בנכס.


האם העסק הרשום על שם אחד מבני הזוג הינו משותף ?

במידה ואחד מבני הזוג טוען גם לשיתוף בעסקיו של בן זוגו, עליו להביא ראיה נוספת המעידה על כוונת שיתוף בעסק, שכן עלינו לזכור שחזקת השיתוף חלה רק על רכוש משותף שנצבר בניגוד לבני זוג נשואים שחזקת השיתוף חלה על כלל הנכסים ללא אבחנה בין רכוש משותף, רכוש עסקי וכיו"ב.


האם ניתן לסתור את חזקת השיתוף ?
כן, חזקת השיתוף הנה חזקה הניתנת לסתירה ועל בן הזוג שטוען כי החזקה איננו חלה, להביא ראיות המעידות על כך.

חזרה לידועים בציבור >>
הוסף תגובה