צו הגנה – נקודות שחשוב לדעת :

צו הגנה ניתן במסגרת החוק למניעת אלימות המשפחה, הוא נועד לתת מענה ולו חלקי לנגע האלימות במשפחה שכה שכיח לצערנו בחברה הישראלית.

לרוב, ניתן צו ההגנה על מנת להרחיק בן משפחה אלים המתגורר תחת קורת גג אחת יחד עם משפחתו וילדיו, פעמים רבות פונה הנפגע למשטרת ישראל להגשת תלונה וניתן לו כסעד ראשוני צו הרחקה המוגבל לשבעה או 14 יום ובתוך פרק זמן זה מוגשת בקשה לצו הגנה.

המחוקק קבע שלושה תנאים ובהתקיים אחד מהם יינתן צו ההגנה:

1. בסמוך לפני הגשת הבקשה נהג בן/בת המשפחה באלימות בבן משפחתו, ביצע בו עבירת מין או כלא אותו שלא כדין.

2. התנהגות בן/בת המשפחה נותנת בסיס סביר להניח כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין.

3. בן או בת המשפחה התעלל בבן משפחתו התעללות נפשית מתמשכת, או התנהג באופן שאינו מאפשר לבן משפחתו ניהול סביר ותקין של חייו.

בית המשפט מוסמך ליתן צו הגנה במעד צו אחד לתקופה שלא תעלה על 7 ימים ולאחריה, יקיים דיון במעמד שני הצדדים על מנת להכריע בבקשה.

חשוב לדעת כי, במידה ומוגש צו ההגנה בעילה של התעללות נפשית מתמשכת או הפרעה בניהול סביר ותקין של חייו, יינתן הצו במעמד שני הצדדים בלבד אלא אם כן הוזמן הצד השני כדין ולא הופיע.

במסגרת הבקשה לצו הגנה, ניתן גם לבקש למנוע מאותו אדם לשאת ולהחזיק נשק, הדיון בעניין זה התקיים במעמד שני הצדדים.

בשל העובדה שמדובר בסעד חריג הפוגע בזכויות המורחק, תוקפו של הצו הינו מוגבל וניתן להאריך אותו בהתאם לנסיבות – להלן יפורט משך תוקפו של הצו ותקופות הארכה:

1. תוקפו בתקופה הראשונה – במידה ומוגשת בקשה ראשונה למתן צו הגנה תוקפו לא יעלה על 3 חודשים.

2. הארכה ראשונה – בתום התקופה הראשונה ניתן להאריך את תוקפו של הצו מפעם לפעם, עד לתקופה כוללת של 6 חודשים.

3. הארכה שנייה – בתום 6 חודשים ניתן להאריך את הצו לתקופה כוללת של עד שנה מנימוקים מיוחדים שיפורטו בהחלטה.

לאור האמור לעיל, ניתן להאריך את תוקפו של הצו למשך תקופה כוללת של שנה, כאשר סמוך למועד סיום הצו, תוגש בקשה להארכה. במידה ויידרש בית המשפט ייבחן שוב, האם קיים צורך להאריך אותו.

יודגש, כי בחלוף 6 חודשים ניתן להאריך את הצו לפרק זמן נוסף, אולם זאת בכפוף למתן נימוקים מיוחדים.

יש לציין, כי הרחקתו של אדם מדירתו או מסביבתו, הינו סעד חריף הפוגע באופן ישיר בזכויות הקנייניות של המורחק ובחופש התנועה כפי שהוא בא לידי ביטוי בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, לפיכך, בטרם בית המשפט ינקוט בצעד שכזה, הוא יבחן כל מקרה לגופו ויבדוק האם לא נעשה שימוש לרעה באמצעות צו ההגנה.

טרם הגשת בקשה למתן צו הגנה חשוב להתייעץ עם עו"ד בדיני משפחה על מנת לבחון לעומק האם קיימת עילה מוצדקת למתן הצו.