מזונות בגיר

 

במקרי גירושין רבים, עולה סוגיית מזונות בגיר, מדובר לרוב בילדים בגירים שהנם מעל גיל 18 ו/או שסיימו את לימודיהם התיכוניים ומתחילים שירות חובה בצה"ל או ממשיכים ללימודי עתודה, בשעה שהם מתגוררים בבית אחד מההורים או בשני הבתים.

חשוב להבין שכאשר ילד מגיע לגיל 18 ההוצאות בגינו ממשיכות והורים רבים ממשיכים לשאת בהן, חרף העובדה שסכום המזונות פוחת בצורה משמעותית.


האם ילד בגיר זכאי למזונות ?

כמובן! למרות שמדובר בילד בגיר עדיין חובה על ההורים לשאת במזונותיו ובפסיקה המנחה בעניין זה נקבע, כי גובה המזונות יהא 1/3 מסכום המזונות ששולם עד הגיעו לגיל 18.


האם כל ילד בגיר זכאי למזונות ?

אפשר לומר שכל ילד בגיר זכאי למזונות אולם ישנם חריגים לכך :

• הילד איננו בקשר עם אביו מיוזמתו ואף מתנכר לו, במקרים כגון אלו, בית המשפט עלול לשלול מהילד מזונות.

• באפשרות הבגיר לצאת לעבוד במשרה מלאה ולמלא את כל צרכיו. חשוב להבין שמדובר במקרים בהם הילד איננו משרת   בצה"ל או בשירות לאומי או איננו לומד ויש לו את כל הזמן הפנוי לצאת לעבוד במשרה מלאה ולספק לעצמו את מלוא       צרכיו .

חשוב לדעת שלרוב בתי המשפט ייפסקו לילד מזונות בגיר ומדובר במקרים חריגים, כאלה שבאמת יש בהם עילה שלא לחייב במזונות.


מה גובה מזונות בגיר בתקופת שירות צבאי חובה ?

לרוב גובה המזונות הינו 1/3 מסכום המזונות ששולם עד הגיע הילד לגיל 18.


מה חובת המזונות במקרה שבגיר המשיך ללימודי יג' ויד' ?

למרות שהילד סיים את לימודיו התיכוניים והנו מעגל 18, נקבע בפסיקה שעדיין קיימת חובה על ההורים לשלם בגינו מזונות בדומה לילד שמשרת בצבא, אולם הדבר יעשה בד בבד עם בדיקת יכולותיהם הכלכליות של ההורים.


האם ניתן להגיש תביעת מזונות ללא אישור או הסכמת הבגיר ?

כן.

בעבר היה על הבגיר להגיש את תביעת מזונות באופן עצמאי או לחילופין לחתום על ייפוי כוח, דבר שגרם לבעיה מצד ההורה המשמורן שכן הדבר היה תלוי ברצון הבגיר שפעמים רבות לא רצה להתעמת עם ההורה השני. בפסיקה שדנה בעניין זה, נקבע שההורה שאצלו שוהה הבגיר רוב שעות השבוע, יכול להגיש תביעה עצמית להשבת הוצאות בגין הבגיר ללא צורך בייפוי כוח או הסכמה של הילד.

חזרה למזונות >>
הוסף תגובה