חוק יחסי ממון – כללים שחשוב לדעת


על מי חל חוק יחסי ממון ?

חוק יחסי ממון חל על בני זוג נשואים שנישאו מ 1.1.1974 ואילך לפיכך על מרבית הזוגות הנשואים כיום יחול החוק.


איזה רכוש נחשב כמשותף ונכנס לאיזון משאבים על פי חוק יחסי ממון ?

חשוב להבין, שכל הרכוש שצברו בני הזוג במהלך חיי הנישואין יחשב כרכוש משותף, למעט חריגים בחוק שיפרטו בשאלה הבאה.


איזה רכוש איננו נחשב כמשותף על פי חוק יחסי ממון ?

חוק יחסי ממון מפרט במסגרת החוק איזה רכוש איננו נכנס למסת הרכוש המשותף ולהלן הפירוט:

1. נכסים שהיו למי מבני הזוג ערב הנישואין – היינו רכוש שנצבר והיה בבעלותו של מי מבני הזוג בטרם נישאו .

2. נכסים שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין – מדובר בנכסים שקיבל אחד מבני הזוג במתנה לדוגמא מהוריו או מסבים וסבתות או נכסים שקיבל בירושה . חשוב לדעת שגם במידה וקבלתם נכסים במתנה או בירושה במהלך הנישואין עליכם לדעת איך להתנהל ומה לעשות איתם.

3. קבלת גמלה או פיצוי נזיקי – במידה ומי מבני הזוג מקבל גמלה, המשתלמת על-ידי המוסד לביטוח לאומי או גמלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני-הזוג בשל נזקי גוף או מוות – במקרה של גירושין ופירוד הגמלה או הפיצוי ישתלמו רק לבן הזוג שזכאי לה .

4. נכסים שבני הזוג חילקו ביניהם בכתב עוד בטרם נישאו או בתקופת נישואיהם – חשוב במקרה שכזה לאשר את ההסכמות הללו בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני .


מה משמעות המושג איזון משאבים ?

איזון משאבים ברכוש, זה אופן ביצוע חלוקת הרכוש המשותף בין בני הזוג על פי חוק יחסי ממון .


איך מבצעים בפועל איזון משאבים ?

על מנת לבצע איזון משאבים ברכוש המשותף יש לעשות שני דברים :

1. פירוט כלל הרכוש המשותף, לרבות נכסים הרשומים על שם אחד מבני הזוג בלבד, בכפוף לכך שנצבר במהלך חיי הנישואין .

2. פירוט כל החובות המשותפים לרבות משכנתא , הלוואות בבנקים וכיו"ב למעט חובות שנחשבים כחובות אישיים .

לאחר שיש בידינו את הנתונים הללו, אנו מחשבים מה שווי כלל הרכוש המשותף ומקזזים ממנו את החובות המשותפים שצברתם יחד, הסכום שיתקבל מתחלק באופן שווה בין בני הזוג.

במידה ונוצר מצב שאחד מבני הזוג צבר יותר כספים וזכויות, הוא מחויב להעביר לצד השני את חלקו היחסי.

במידת הצורך ממנים אנשי מקצוע שיבצעו את התחשיבים הללו ויגישו את חוות הדעת שלהם.


מי עורך את איזון המשאבים ?

ישנן שתי אפשרויות :

1. אפשרות ראשונה – מדובר באפשרות עדיפה ובמסגרתה, בני הזוג מסכימים באיזה אופן לחלק את הרכוש ביניהם ובמידת הצורך ממנים אנשי מקצוע המוסכמים על שניהם. מדובר בדרך מהירה ונכונה שחוסכת כסף וזמן רב, זאת בכפוף לכך שקיים אמון ושקיפות מלאה בין הצדדים לגבי כלל הרכוש שנצבר ואין חשש להברחה והסתרת רכוש ע"י מי מהם.

2. אפשרות שניה – במקרה ולא קיימת הסכמה בין בני הזוג, בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, הם אלו שיקבעו כיצד לאזן ולחלק את הרכוש המשותף ובמידת הצורך ימנו אנשי מקצוע שייתנו את חוות דעתם בנוגע לאופן חלקות הרכוש והחלק שמגיע לכל אחד .


איך בית המשפט או בית הדין הרבני עורך את איזון המשאבים ?

עורכים רשימה במסגרת תצהיר רכושי של כלל הזכויות והחובות שצברתם ולאחר מכן עורכים קיזוז כפי שפורט לעיל, כאמור במידת הצורך ימנו אנשי מקצוע שייתנו את חוות דעתם .

חשוב להבין שבית המשפט או בית הדין הרבני מתחשבים בנסיבות כל אחד מבני הזוג באשר לאופן חלוקת הרכוש וישתדלו למנוע פגיעה במצבם הכלכלי כך לדוגמא – יבדקו איך לחלק את הזכויות הסוציאליות ללא פגיעה בבן הזוג שיש לו את החלק העודף, כך לדוגמא – במידה וחלוקת הרכוש תגרום אובדן פרנסה כמו למשל סגירת עסק או חברה, ייבדק כיצד ניתן יהיה למנוע את סגירתם, אך מנגד שבן הזוג השני יקבל את חלקו.


כיצד ניתן למנוע  הברחת רכוש באמצעות הסעדים שניתנים בחוק יחסי ממון ?

ישנן שתי דרכים עיקריות :

1. במידה ויש כוונה להבריח רכוש – במידה ואחד מבני הזוג חושש שהצד השני יבריח ויעלים רכוש עם פתיחת ההליכים, ניתן להגיש תביעה לשמירת זכויות, במסגרתה מקפיאים בפועל את הרכוש שצברתם ואף ואחד לא יכול לעשות כל פעולה בו. ההקפאה נעשית בפועל ע"י צווים שניתנים ע"י בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני כמו עיקולים, רישום על נכסים וכיו"ב.

2. במידה וכבר הוברח רכוש ע"י הצד השני – מדובר במקרה יותר בעייתי שכן על בן הזוג שטוען להברחת רכוש למצוא את הרכוש המשותף שהוברח, במידה והצליח לעשות זאת תוגש באופן מידי תביעה לשמירת זכויות ובמסגרת ההליכים המשפטיים בית המשפט או בית הדין הרבני יכולים לקבוע שמדובר ברכוש משותף, על אף העובדה שהחליף ידיים ועבר לבעלות צד ג' או חשבון מוסתר על שם הצד שהבריח.


כיצד ניתן למנוע  הברחת רכוש באמצעות הסעדים שניתנים בחוק יחסי ממון ?

לא, מדובר בשתי תביעות נפרדות, אך לעיתים קיימת התחשבות במידה והאישה קיבלה את כתובתה.

חזרה לחלוקת רכוש >>
הוסף תגובה